Vastuvõtt

Edasine vastuvõtt pärast testitõrkeid
 • Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi vastuvõtukorra punkt 2.3 ütleb, et erandolukorras, kui pole võimalik viia läbi kirjalikku sisseastumistesti, toimub vastuvõtt 9. klassi klassitunnistusel olevate hinnete ja vestluse põhjal.  
 • Hinnetest võtame sisseastumise pingerea koostamisel arvesse kümne aine (eesti keel, kirjandus, ajalugu, matemaatika, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, A-võõrkeel ja B-võõrkeel) kokkuvõtvate hinnete aritmeetilisi keskmisi.
 • Selleks, et anda võimalikult paljudele õpilastele võimalus PERGi kandideerimist jätkata, kutsume vestlusvooru kõik PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilased. 
 • Lõplik sisseastumise pingerida kujuneb PERGis eelpool mainitud hinnete aritmeetilise keskmise ja vestluse tulemusena, sealhulgas moodustab hinnete osakaal 40% ja vestluse osakaal 60%. 

 

* Eesti keel teise keelena õppekavale kandideerijatel arvestame järgmise 10 õppeaine keskmist (vene keel vm põhikooli õppekeel, kirjandus, ajalugu, matemaatika, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, A-võõrkeel, B-võõrkeel või eesti keel teise keelena). 

Vaata kõigi HarTa koolide edasise vastuvõtu infot siit.

2024/25. õppeaasta täiendatud sisseastumise ajakava: 
 • 25.01, 12.02, 27.02 ja 07.03 – sisseastumise infotunnid. Täpsem info siin.  Vaata 25.01 sisseastumise infotunni salvestust siit!  
 • 11.-22. märts 2024 – registreerumine 2024. aasta sisseastumiskatsetele sisseastumine.ee keskkonnas. 
 • 6. aprill 2024 – Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühine sisseastumistest. Testi toimumise koht ja täpne aeg edastatakse registreerunutele hiljemalt 28. märtsil. 
 • 22.-26. aprill 2024 – sisseastumisvestlused I eelistuse õpilastele
 • alates 2. mai 2024 – teade vestluse tulemusest ja otsus kooli vastuvõtmise kohta saadetakse PERGi esimeseks eelistuseks märkinud õpilastele sisseastumine.ee kaudu. Kutse saanul on kutse vastu võtmiseks aega viis päeva. 
 • 17.-26. juuni 2024 – koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine sisseastumine.ee keskkonnas. 
Registreerumine: 
 • Kandideerimiseks tuleb õpilasel perioodil 11.03.24 – 22.03.24 täita registreerimisvorm keskkonnas sisseastumine.ee 
 • Registreerumisvormis tuleb õpilasel esitada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest / hinnetelehest, kus on näha õppeainete kahe perioodi kokkuvõtvad hinded. 
 • Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile, kui tema klassitunnistusel on üks või rohkem mitterahuldavat hinnet sh käitumine ja/või hoolsus.
Sisseastumistest:  
 • 6.04 läbiviidud testide tulemusi ei arvestata tehniliste probleemide tõttu.
 • 16.04 planeeritud järeltesti ei toimu.

 

Sisseastumisvestlused 
 • Teated vestlusele kutsumise kohta saadetakse kõigile esimese eelistuse õpilastele sisseastumiskeskkonnas 15.04.24 
 • Sisseastumisvestlused toimuvad PERGis 22.04.24 – 26.04.24. Vestlused toimuvad üldjuhul kohapeal (erandjuhtudel virtuaalselt) ning vestlusele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.  
 • Vestlus kestab ca 20 minutit ning selle käigus hindab vastuvõtukomisjon õpilasi järgmistes valdkondades: motivatsioon ja PERGis õppimise sobivus, enesejuhtimine, avatus maailmale ja suhtlemine. 

 

Kooli vastuvõtmine 
 • Ettepanek kooli õppima asumiseks tehakse kandideerimisel hinnete (kandideerimisel esitatud kümne õppeaine kokkuvõtvate hinnete aritmeetilised keskmised)   ning vestluste tulemusel moodustunud pingerea alusel. Pingerea moodustamisel arvestatakse hinnete osakaalu 40% ja vestluse osakaal 60%. 
 • Pingerea alusel saadetakse sisseastumiskeskkonnas 02.05.24 õpilastele kutsed asuda õppima PERGis või ootenimekirja jäämise kohta.  
 • Kutse saanud õpilastel on viis päeva aega õppijakoha kinnitamiseks.  
 • Õppijakoha kinnitamata jätmisel arvestatakse seda kui õppijakohast loobumist. Sellisel juhul saadetakse kutse koolikoha osas ootenimekirjas olevale järgmisele õpilasele.  
 • Koolil on õigus õpilase vastu võtmisest keelduda, kui õpilase üheksanda klassi tunnistusel on mõni mitterahuldav hinne või põhikooli lõpueksami tulemus on vähem kui 50%. 

 

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid: 
 • 17.06.24 – 26.06.24 koolikoha pakkumise vastu võtnud õpilaste dokumentide esitamine sisseastumine.ee keskkonnas:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;

– 9. klassi lõputunnistus või väljavõte õpilasraamatust;

– digiallkirjastatud vanema või hooldaja avaldus õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmiseks. 

  

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord on pikemalt lahti kirjutatud siin. Üldiste sisseastumisega seotud küsimuste korral palun pöörduda õppekorraldusjuhi Anne Reinkorti poole (anne.reinkort@perg.ee). 

Kurtide õpperühma sisseastumist puudutavate küsimuste korral kirjutage Kristiina Vaikmetsale (kristiina.vaikmets@perg.ee).

 

* Lisaks põhiõppekava gruppidele võetakse eesti keel teise keelena õpperühma kuni 36 õpilast. 

** Juhul kui õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevalt on vaja teha kohandusi sisseastumise korralduses, tuleb lisaks sisseastumine.ee keskkonnas registreerimisele saata erisuse kohaldamise vajadust tõendavad dokumendid hiljemalt 19. märtsil 2024 aadressil ulvi.soomlais@perg.ee. Vastuvõtukomisjon teeb otsuse erisuste kohandamiseks esitatud dokumentide põhjal ja teavitab sellest õpilast sisseastumiskeskkonna kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast registreerimise tähtaja lõppu. 

 

KKK

Suure osa õppijate testi täitmine oli tehniliste probleemide tõttu häiritud ja testi tulemused ei ole usaldusväärsed ja võrreldavad. Meil on keeruline välja selgitada, kelle testi tulemus on adekvaatne, kelle oma mitte. 

Rohkem kui 3800 õpilasele uute katsete korraldamine oleks kõigile osapooltele lisa ajakulu ja stress. Ühiskatsete korraldamine oli rohkem kui 100 inimese sadu töötunde võtnud töö, mida ei ole võimalik kiiresti uuesti ette võtta. 

Tuhandete pabertestide parandamine on suur õpetajatele väga suur lisatöö ja me ei pea seda õpetajate niigi suurt töökoormust arvesse võttes mõistlikuks. 

Kõik õpilased, sõltumata sellest, kas nende testi täitmine õnnestus, oli häiritud või nad pidid osalema järeletestil, osalevad edasises protsessis võrdsetel alustel. 

Hinnete arvestamine ei olnud meie esimene valik. See oli vastuvõtukorras kirjeldatud varuvariandina. Paraku test ebaõnnestus ja peame varuvarianti kasutama. Saame aru, et see ei tundu paljude õpilaste jaoks õiglane. Aga samamoodi ei tundunud paljude jaoks õiglane ühekordse stressirikkas situatsioonis tehtud testi arvestamine.  

Arvestame enne testile kutse saamist esitatud tunnistuse või hinnetelehe kümne õppeaine kokkuvõtvaid hindeid. 

Dokumendid

Vastuvõtt G2 ehk 11. klassi 

G2 vabadele kohtadele saab kandideerida 14.-20. juunini. Täpsema info leiad siit.

Add Your Heading Text Here